Articles, فارسی‌نوشت‌ها

زن سرکش – فیلم آغاز ساخته دئا کولومبگاشویلی

مقدمه:
فرزندکشی سابقه طولانی دارد، اگر به اساطیر خود رجوع کنیم اولین مثالی که به یادمان می‌آید داستان رستم و سهراب است، هرچند که این روایت، روایتی آگاهانه از سوی پدر برای از بین بردن فرزندش نیست. Continue Reading “زن سرکش – فیلم آغاز ساخته دئا کولومبگاشویلی”