Articles, فارسی‌نوشت‌ها

غریزه طبیعی – درباره سریال گامبی وزیر

نابغه شطرنج احتمالا در ذهن بسیاری آدمی است منزوی، تنها، مبادی آداب در اندازه‌ای که عجیب به نظر برسد، آنقدر باهوش هستند که روابط اجتماعی محدود و معدودی دارند شاید چون نمی‌توانند با دیگران وارد مکالمه شوند. حتا عکس‌هایی که در این سال‌ها از بازی‌های شطرنج‌بازها منتشر می‌شود هم همین حس را منتقل می‌کند. Continue Reading “غریزه طبیعی – درباره سریال گامبی وزیر”